Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5. Pliki „Cookies”

6. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.apogames.pl są

Grzegorz Butowski i Paweł Gowor wykonujący działalność gospodarczą pod APO-Games Grzegorz

Butowski, Paweł Gowor s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca

wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Komuny Paryskiej 2A/48, 85-858 Bydgoszcz, NIP:

9671361391, REGON: 341622128, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@apogames.pl, zwana

dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z

dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w

szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepuwww.powerplay.com.pl.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych,

do celów marketingowych (Newsletter), do kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności

związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

1. Imię i nazwisko,

2. Nazwa firmy,

3. NIP,

4. Data urodzenia,

5. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

6. Numer telefonu,

7. Adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez

Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego

korzystał Usługobiorca.

2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z

usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę

usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem

Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych

osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce

rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć

Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.

883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw

dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z

realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której

dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji

Regulaminu.

 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze

danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych

osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej

wiadomości e-mail na adres: biuro@apogames.pl

 

5. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki

jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach

„cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności

tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w

parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie

zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o

sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został

przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie

rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania

ze Sklepu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera

poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

internetowej).

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu

przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia

Regulaminu Sklepu www.powerplay.com.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.